За нас

СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА “БУЛМЕДИКУС” ЕООД

Службата по трудова медицина при “БУЛМЕДИКУС” ЕООД е създадена през 2003г.
“БУЛМЕДИКУС” ЕООД е регистрирана от Министерството на здравеопазването с Удостоверение № 435/14.08.2003г. на МЗ, пререгистрирано с Удостоверение за промяна на регистрация № 047-1/10.04.2008г.
Основният предмет на дейност на дружеството е консултиране и подпомагане на работодателите за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
Екипът на дружеството се състои от високо квалифицирани консултанти, притежаващи съответната теоретична подготовка и практически опит.
Клиентите на дружеството са както фирми от различните отрасли на икономиката, така и структури от публичната администрация.
Дейността на Службата по трудова медицина по обслужване на работещите е регламентирана по реда на чл.25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ДВ, бр.124/23.12. 1997г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Май 2007г./ и НАРЕДБА №3 от 25.01.2008г. за условията и реда за осъществяване дейността на Службите по трудова медицина /ДВ, бр.14/12.02.2008 г./.

ЛЕГИТИМНОСТ НА ФИРМАТА — ДОКУМЕНТИ