Полезна информация

ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЧЛ. 15 СЕ ПОДАВА ДО 30.04.2012г..

Подаването на декларация е задължително при новосъздадена фирма или при промяна на следните обстоятелства:
промени в наименованието на юридическото или физическото лице и седалището и адреса на управление.
кода на икономическа дейност на фирмата, нови или закрити поделения и промяна в големината на предприятието, при която се преминава в друга група.
на броя работещи на открито, под земята, във въздуха или под водата.
промяна свързана с опасностите/източниците на опасност, създаващи риск за здравето и безопасността на работещите, съгласно оценката на риска.
промяна свързана с наличието на работни места и длъжности, при които е необходимо използването на ЛПС.
ако не е оценен риск на работни места работа при работа с видеодисплей

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЯМА ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА СЕ ПОДАВА САМО УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 15
Уведомлението може да бъде подадено на място в хартиен вид, попълнено по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Образецът на уведомлението е достъпен за изтегляне от Интернет страницата на ИА „ГИТ“ и може да бъде попълнен включително и на ръка. Уведомление по образеца може да бъде попълнено и отпечатано и от предоставяния безплатно от ИА „ГИТ“ специализиран софтуер ЗБУТ+, без това да е задължително.
При подаване по електронен път е необходимо уведомлението да бъде попълнено чрез специализирания софтуер за попълване на декларациите ЗБУТ+ (предоставян безплатно и достъпен за изтегляне на Интернет страницата на ИА „ГИТ“), след което документът да бъде изпратен чрез Интернет от уеб портала в Интернeт страницата на ИА „ГИТ“.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА С ЧИСЛЕН СЪСТАВ НАД 50 РАБОТЕЩИ.

Напомняме Ви, че до края на месец януари 2012 г. е необходимо да се определят подходящи работни места за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и на хора с трайни увреждания, в процент от общия брой на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното стопанство съгласно чл. 1 от /Наредба № 8 за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност/ и на хора с трайни увреждания в съответствие с чл. 315 от Кодекса на труда и чл. 27 от ЗИХУ /Закон за интеграция на хора с увреждания/. От общия брой определени места е необходимо на местата за хора с трайни увреждания да е равен или по-голям от половината.

ДО 31 ДЕКЕМВРИ НА ИЗГОТВЯ  ГРАФИК ЗА ОТПУСКИТЕ ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА


ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

Министерство на труда и социалната политика
Министерство на здравеопазването
Национален статистически институт
Национален осигурителен институт
Международна организация по труда
Европейска агенция по безопасност и здраве при работа
Европейска агенция за иколна среда
Агенция по заетостта


ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Съгласно изискванията на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи производствената характеристика е част от документите за явяване пред ТЕЛК за първично освидетелстване или преосвидетелстване на лица с трайно намалената работоспособност (работещи).
Производствената характеристика се попълва от работодателя – осигурителя, съвместно със службата по трудова медицина.

НКИД 2011 - национален класификатор на икономическата дейност

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Кодекс на труда

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

НАРЕДБА № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести

НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., бр. 25 от 30.03.2010 г.)

НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските (изм. и доп., бр. 19 от 06.03.2012 г. )

НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНОТО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО (Обн. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г.)

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

НАРЕДБА № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място

НАРЕДБА № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията

НАРЕДБА № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска 

НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 
  
НАРЕДБА за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда ( ДВ. бр.52 от 10 юли 2009г.изм.Дв бр7 21.01.2011)

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините (изм. и доп., бр. 48 от 25.06.2010 г., в сила от 15.12.2011 г.)  

НАРЕДБА № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (доп., бр. 43 от 8.06.2010 г., в сила от 8.06.2010 г.)     
  
НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (изм., бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.)

НАРЕДБА РД-07-8 от 20 декември 2009 г.за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/ или здраве при работа

НАРЕДБА за медицинската експертиза (изм. бр. 41 от 31.05.2011 г.)

НАРЕДБА ЗА ТРУДОУСТРОЯВАНЕ (изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г.)

НАРЕДБА № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея            

УКАЗАНИЕ № ПК 25-3 от 31.08.2006 г. за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея 

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.)

НАРЕДБА за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време (изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г.) 

НАРЕДБА за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" (бр. 5 от 19.01.2010 г.)

ЗАПОВЕД № РД-01-759 от 27.10.2010 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2011 г.

НАРЕДБА за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (изм., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г.)

СПИСЪК на професионалните болести            

НАРЕДБА № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа (бр. 2 от 6.01.2012 г.)

НАРЕДБА № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (изм. и доп., бр. 101 от 4.12.2007 г.)

НАРЕДБА № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа  Microsoft Word  
  
НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 
НАРЕДБА № 6 ОТ 24 ЮЛИ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РАБОТА НА ЛИЦА, НЕНАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ 

НАРЕДБА № 9 ОТ 4 АВГУСТ 2006 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА АЗБЕСТ ПРИ РАБОТА 
 
НАРЕДБА № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа 

НАРЕДБА № 5 ОТ 20 АПРИЛ 2006 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА РАБОТНИЦИТЕ ПО СРОЧНО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ ИЛИ ВРЕМЕННО ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ   

НАРЕДБА № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум

НАРЕДБА № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

НАРЕДБА № 9 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 1997 Г. ЗА ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ В МИНИТЕ 

НАРЕДБА № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации

НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците

НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания ( ДВ. бр.54 от 14 Юли 2009г.)

ЗАПОВЕД № РД-01-815 от 7.11.2011 г. за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2012 г.