Услуги

Служба по трудова медицина БУЛМЕДИКУС предлага комплексно обслужване по договор, обхващащо пълния задължителен обем от дейности съгласно ЗЗБУТ и наредба №3/ 2008г.
Фирмата гарантира коректност и качество при изпълнение на договорните задължения.
Консултиране и подпомагане на работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за постоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност.
• Разработване на препоръки за работодателя за преустройството на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на работещи, които се нуждаят от специална закрила.
• Предоставяне на информация на работещите за здравните рискове, свързани с работата, и за резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания;
• Даване на индивидуални съвети на работещите във връзка със здравето и безопасността при работа;
• Участие в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, опазване и укрепване на работоспособността и преодоляване на стреса при работа;
Подпомагане на работодателя при изпълнението на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасните условия на труд;
• Подпомагане на работодателя при разработването на правила, норми и инструкции за осигуряване на здраве и безопасност при работа и даване на съвети на работещите за правилното им прилагане;
• Консултиране и подпомагане комитета или групата по условия на труд при осъществяване на дейността им по чл. 29 ЗЗБУТ.
• Допълнителни услуги, които включват участие при определяне на местата за трудоустрояване на бременни жени и лица с намалена работоспособност.
• Даване на препоръки при избор на средства за колективна и лична защита
• Осъществява разработването на физиологични режими на труд и почивка с цел осигуряване на устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване здравето на работниците и служителите, съгласно Наредба №15 (ДВ. бр. 54/99г.)

Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност, което включва:
o Консултиране и подпомагане на работодателя при организирането на:
а) Предварителни медицински прегледи и изследвания за преценка на пригодността на работещите при постъпване на работа;
б) Периодични медицински прегледи и изследвания за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес. Съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа на оценката на риска и конкретните условия на труд предлага:
Списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
Вида на медицинските специалисти, извършващи прегледите и необходимите изследвания;
Честотата на провеждане на периодичните медицински прегледи и изследвания.
o Предоставяне на информация на медицинските специалисти, извършващи периодичните медицински прегледи, по отношение на идентифицираните опасности и установения риск за здравето и безопасността на работещите;
o Уведомяване на избрания общопрактикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение;
o Изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа.
o Изготвяне на обобщен анализ на здравното състояние на работещите и връзката му с условията на труд, който включва:
а) резултатите от извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания;
б) информация за временната неработоспособност по данни от копия на болнични листове, предоставени от работодателя;
в) информация за трайната неработоспособност по данни от работодателя и/или от работещия;
г) информация за регистрирани професионални болести по данни от работодателя и/или от работещия;
д) информация за трудовите злополуки по данни от работодателя и/или работещия.
o Водене на здравни досиета на електронен и хартиен носител

Извършване оценка на риска за здравето и безопасността на работещите съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
o Организира извършването на всички необходими видове специализирани измервания и оценки на параметрите на работната среда и трудовия процес: производствен микроклимат, изкуствено и естествено осветление, ел замервания, физиологични, психологични и ергономични изследвания и др.
o Съвместно с представители на работодателя и в съответствие с оценката на риска:
o Разработване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
o Степенуване на мерките по приоритети
o Оценка ефикасността на предприетите от работодателя мерки.

Обучение на работещите
• Разработване и участие в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работещите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията за безопасна работна практика;
• Организиране и провеждане на обучение на работещите по правилата за първа помощ, самопомощ и взаимопомощ във връзка с конкретните опасности на работното място;

С цел осъществяване високо качество на пакета услуги СТМ при “Булмедикус” ЕООД ползва подопечните си консултантски екипи и фирми подизпълнители.